ผนังโซลาร์

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางแบบฝาผนัง หรือ Solar Wall เป็นนวัตกรรมที่รับเอาเทคโนโลยีของ Solibro มาพัฒนา นวัตกรรมฝาผนังอาคารแสงอาทิตย์ใหม่นี้ถูกออกแบบให้มีความกลมกลืนกับแบบทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ขณะเดียวกันยังผลิตกระแสไฟฟ้าใน % ที่สูงเพื่อใช้ ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในอาคาร